Ảnh bìa

 

Gồm 12 tập do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2000.

1.Tập 1 (1919-1924): PDF

2.Tập 2 (1924-1930): PDF

3.Tập 3 (1930-1945): PDF

4.Tập 4 (1945-1946): PDF

5.Tập 5 (1947-1949): PDF

6.Tập 6 (1950-1952): PDF

7.Tập 7 (1953-1955):  PDF

8.Tập 8 (1955-1957): PDF

9.Tập 9 (1958-1959): PDF

10.Tập 10 (1960-1962): PDF

11.Tập 11 (1963-1965): PDF

12.Tập 12 (1966-1967): PDF

 

Nguồn tài liệu được lấy từ blog Thế hệ Hồ Chí Minh: http://thehehochiminh.wordpress.com/tp/

Advertisements